1 Followers
3 Following
mohsennv

handyman

http://www.novinkhane.com

چگونگی نصب چمن مصنوعی

چگونگی نصب چمن مصنوعی

برای نصب چمن مصنوعی بر روی زمینی که از قبل هر گونه پوشش گیاهی را داشته است شما می توانید از دیتورالعمل های زیر استفاده کنید. در این زمینه دو عمل اصلی وجود دارد که ابتدا باید محیط و یا زمینی را که چمن مصنوعی در آن قرار می گیرد را آماده کنید و سپس عمل نصب کردن چمن مصنوعی را انجام دهید.

Source: http://www.novinkhane.com